O nás

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > O nás > Akcionáři > Info pro akcionáře

Info pro akcionáře

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2018 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady 

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2017
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2017 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu) převést do fondu nerozděleného zisku minulých let.
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 14. 6. 2018 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu nebo na znění usnesení prosím zasílejte nejpozději do 8. 6. 2018 na mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 2017

Publikováno: 21.9.2017

Mimořádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v pondělí 23. října 2017 v 9:00 u notářky JUDr. Aleny Procházkové na adrese na adrese Štefánikova 26, Praha 5.

Program mimořádné valné hromady 

 • Zahájení mimořádné valné hromady
 • Volba orgánů mimořádné valné hromady
 • Schválení změn stanov společnosti 
 • Volba nového člena představenstva
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena představenstva  
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na mimořádné valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 16. 10. 2017 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu nebo na znění usnesení prosím zasílejte nejpozději do 16. 10. 2017 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka včetně navrhovaných změn stanov je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2017

Publikováno: 30.5.2017

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. (IČ: 25715909) se sídlem Hanusova 29, 140 00 Praha 4 se uskuteční v pátek 30. června 2017 od 9:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2016
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2016 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu) převést do fondu nerozděleného zisku minulých let
 • Rozhodnutí o novém znění smluv o výkonu funkce
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 23.6.2017 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu nebo na znění usnesení prosím zasílejte nejpozději do 14.6.2017 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz

Zveřejnění Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

Publikováno: 15.9.2016

Společnost AMI Praha a.s., IČ 25715909, se sídlem Hanusova 29,140 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5673 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 13. 9. 2016 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 871/2016 N 269/2016 (dále jen „Rozhodnutí“). Tato změna byla zapsáno v obchodním rejstříku dne 14. 9. 2016.

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společnosti za účelem jejich zaknihování, a to do kanceláří Společnosti na adrese Pláničkova 11, 162 00 Praha 6 v pracovní dny mezi 9:00-16:00 a ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v obchodním rejstříku a dále ke sdělení majetkového účtu akcionáře vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na kterých mají být akcie zaevidovány.

Společnost toto Rozhodnutí uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a dále jej zašle všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 2016

Publikováno: 12.8.2016

Mimořádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. (IČ: 25715909) se sídlem Hanusova 29, 140 00 Praha 4 se uskuteční v úterý 13. září 2016 od 10:00 na adrese: Notářská kancelář JUDr. Alena Procházková, Štefánikova 26, Praha 5

Program mimořádné valné hromady

 • Zahájení mimořádné valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Změna stanov - změna podoby listinných akcií na zaknihované
 • Diskuze a závěr

 

Valná hromada 2016

Publikováno: 23.5.2016

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2016 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2015
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2015
 • Rozhodnutí o odprodeji zbývajícího 5% podílu ve společnosti Vaudevile s.r.o.
 • Rozhodnutí o doplnění smluv o výkonu funkce
 • Diskuze a závěr

Přejít na začátek stránky

Mapa stránek

© Copyright 1998-2014 AMI Praha a.s., powered by AMIGO CMS